ලොකුම ක්‍රීඩාංගණය බදුල්ලට ගෙන නොගොස් මා එය හෝමාගමට ලබාදුන්නා – හරීන් ප්‍රනාන්දු

819

කතාබහට ලක්වන හෝමාගම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාගංගණ ව්‍යාපෘතිය පසුගිය ආණ්ඩුව ආරම්භ කල එකක බව වාර්තාවේ..

මේ පිලිදව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සදහන් කර තිබුණේ තමන් මෙම ක්‍රීඩාංගණය බදුල්ලට ගෙන නොගොස් හෝමාගමට ලබාදුන් බවය..

මේ එම පුවත 2019 අගෝස්තු මස 06දා අද පුවත් පතේ වාර්තා වී තිබූ අයුරුය…

එම සබැදිය පහතින් දැකගත හැක

http://www.ada.lk/sports/%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7-%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB-%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A-%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A/9-351217